Privacybeleid

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://hesselinkautomotive.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Analytics

Met wie we jouw gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van:
Hesselink Automotive, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 57550034,
gevestigd aan de Galvanistraat 9, 7651 DH Tubbergen.
Definities:
1. Hesselink Automotive: Hesselink Automotive, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 57550034, gevestigd aan de Galvanistraat 9, 7651 DH Tubbergen.
2. Opdrachtgever: iedere partij (inclusief consument) die met Hesselink Automotive een overeenkomst sluit, dan wel met wie Hesselink Automotive in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: Hesselink Automotive en Opdrachtgever gezamenlijk.
5. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen Opdrachtgever en Hesselink Automotive.
6. Product: alle zaken die het onderwerk zijn van een overeenkomst.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle offertes, verkoop, montage en andere overeenkomsten met en verleende opdrachten aan Hesselink Automotive, behoudens voor zover wet- of regelgeving de toepassing van deze Algemene Voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, welke door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
1.2 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.
1.3 Opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van Hesselink Automotive, latere door Opdrachtgever aan Hesselink Automotive verstrekte opdrachten en latere tussen Hesselink Automotive en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
1.4 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Hesselink Automotive derden inschakelt.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
Artikel 2: Afwijkende bedingen
2.1 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Hesselink Automotive deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren ook boven de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever indien Hesselink Automotive de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden wordt door de Hesselink Automotive niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Hesselink Automotive behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden, met name indien zich nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de door Hesselink Automotive gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven.
Artikel 3: Aanbieding en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Hesselink Automotive zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 Afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties en prijzen van de door Hesselink Automotive in catalogi, op de website, circulaires of anderszins aangeboden producten zijn met zorg opgesteld. Hesselink Automotive staat echter niet in voor de juistheid daarvan. De afbeeldingen, tekeningen, modellen en specificaties zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen Hesselink Automotive te bieden heeft.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.
3.4 Hesselink Automotive kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat Hesselink Automotive een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging.
3.7 Indien Opdrachtgever het aanbod langs elektronisch weg heeft aanvaard, bevestigd Hesselink Automotive onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3.8 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen opdrachtbevestiging wordt verzonden geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Artikel 4: Herroepingsrecht voor consumenten
4.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product of een dienstenovereenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Hesselink Automotive mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
– als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
– de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Artikel 5: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
5.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
5.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
Artikel 6: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
6.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Hesselink Automotive.
6.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Hesselink Automotive. Dit hoeft niet als Hesselink Automotive heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.
6.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Hesselink Automotive verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
6.5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 7: Verplichtingen van Hesselink Automotive bij herroeping
7.1 Als Hesselink Automotive de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
7.2 Hesselink Automotive vergoedt alle betalingen van de consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.3 Hesselink Automotive gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht
Hesselink Automotive kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:
– Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Hesselink Automotive geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
– Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Hesselink Automotive de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
– Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
– Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
Artikel 9: Uitvoering en levering
9.1 Hesselink Automotive zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
9.2 Indien voor de uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is dat Opdrachtgever zijn medewerking verleent, zal hij steeds tijdig al de noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen waar door Hesselink Automotive wordt verzocht.
9.3 De door Hesselink Automotive uit te voeren werkzaamheden zullen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever op het moment van ondertekenen van de opdracht, respectievelijk bij het geven van de opdracht verstrekte schriftelijke dan wel mondelinge informatie.
9.4 De uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
9.5 De door Hesselink Automotive aangegeven termijn voor levering en/of het uitvoeren van de opdracht zal steeds indicatief zijn, zodat aan overschrijding van die termijn Opdrachtgever noch het recht kan ontlenen de overeenkomst te ontbinden, noch het recht kan ontlenen schadevergoeding te eisen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
9.6 Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever aan Hesselink Automotive kenbaar heeft gemaakt.
9.7 Hesselink Automotive heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
9.8 Wanneer de producten na het verstrijken van de leveringstijd door Opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van vier weken is Hesselink Automotive gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze producten, en de kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd alle overige rechten van Hesselink Automotive.
9.9 Opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Hesselink Automotive dat de producten ter beschikking van Opdrachtgever staan.
9.10 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij de (af)levering aanwezig zijn, dient Opdrachtgever op de afleveringspakbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
Artikel 10: Inschakeling derden
10.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hesselink Automotive het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hesselink Automotive dient hieromtrent Opdrachtgever op voorhand te informeren en om toestemming te vragen.
10.2 De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen, tenzij anders is overeengekomen, door Hesselink Automotive aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10.3 Hesselink Automotive is echter, behoudens zijn opzet op grove schuld, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
Artikel 11: Annulering en opzeggen van de overeenkomst
11.1 Indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is het herroepingsrecht van artikel 4 niet van toepassing. Ontbinding van de overeenkomst of retourzending van producten anders dan wegens foutieve levering is alleen mogelijk indien Hesselink Automotive zich daarmee tevoren schriftelijk akkoord heeft verklaard.
11.2 Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kunnen de door Hesselink Automotive geaccepteerde orders niet worden geannuleerd, en de door Hesselink Automotive geleverde producten niet worden teruggenomen of geruild, indien de producten en/of de verpakking niet in goede staat verkeren.
11.3 Producten, die als klantspecifiek zijn aangemerkt betreffen aankopen, waarbij de producten speciaal worden besteld voor de klant, danwel het product op verzoek wordt gemaakt. Klantspecifieke bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. Bij annulering zal conform de orderbevestiging het volledige factuurbedrag zijn verschuldigd. Op klantspecifieke aankopen is derhalve de annuleringsregeling voor een koop op afstand en de daarbij horende afkoelingsperiode niet van toepassing (art. 6:230p BW).
Artikel 12: Betalingsvoorwaarden en incassokosten
12.1 Betaling dient bij vooruitbetaling te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2 Hesselink Automotive is gerechtigd bij consumenten om een aanbetaling te vragen tot maximaal 50% van het factuurbedrag, waarbij het product wordt verzonden of aanvang met de opgedragen werkzaamheden c.q. diensten zal worden gemaakt nadat de desbetreffende voorschotnota is voldaan door de consument.
12.3 Reclamaties betreffende enige nota moeten binnen 8 (acht) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na deze periode vervalt het recht van Opdrachtgever om te reclameren. De bewijslast van de tijdige indiening van de reclamatie rust op Opdrachtgever.
12.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum, is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
12.5 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van (een van) zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten (inclusief incassokosten) ter verkrijging van voldoening buiten en in rechte voor rekening van Opdrachtgever.
12.6 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Hesselink Automotive verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
12.7 Hesselink Automotive heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Hesselink Automotive kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
12.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met Hesselink Automotive te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.
Artikel 13: Klachten
13.1 Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door Hesselink Automotive serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per e-mail of brief kenbaar te worden gemaakt, waarbij de klacht volledig en duidelijk dient te zijn omschreven. Indien niet tijdig, waarbij tijdig eveneens is het indienen van een klacht binnen een termijn van 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, kan dit tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.
13.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van Opdrachtgever onverlet.
Artikel 14: Garantie
14.1 Hesselink Automotive staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
14.2 Hesselink Automotive verleent voor de door haar geleverde producten dezelfde garanties als door haar leveranciers wordt gegeven. De garantie geldt uitsluitend gedurende de door haar leveranciers gestelde garantietermijnen.
14.3 De garantie houdt in dat Hesselink Automotive de producten zal vervangen na ontvangst van de retour gezonden producten. Garantie verplicht Hesselink Automotive niet tot creditering van factuurbedragen over te gaan.
14.4 De garantie geldt slechts indien Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Hesslink Automotive heeft voldaan.
14.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven
door opdrachtgever;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
14.6 Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Hesselink Automotive geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden- en invloeden ( zoals bijvoorbeeld extreme regenval, zoutinvloeden aan de kust, etc. etc).
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de te leveren zaken gaat niet eerder op Opdrachtgever over dan nadat al hetgeen hij in verband met leveranties of diensten van Hesselink Automotive aan deze verschuldigd is, heeft voldaan.
Artikel 16: Aansprakelijkheid
16.1 Indien door Hesselink Automotive geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Hesselink Automotive jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder ‘Garantie’ is geregeld.
16.2 Hesselink Automotive is voor onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van Hesselink Automotive.
16.3 Hesselink Automotive is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, schade aan het imago, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Hesselink Automotive bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
16.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Hesselink Automotive ter beschikking gestelde gegevens, zoals de maten, en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Hesselink Automotive is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hesselink Automotive is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
16.5 Bij gebreken in de uitvoering zijdens Hesselink Automotive wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld of toedoen van Opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan Opdrachtgever zich bedient.
16.6 Hesselink Automotive aanvaardt ten opzichte van Opdrachtgever of derden geen enkele aansprakelijkheid voor de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen, teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever.
16.7 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Hesselink Automotive op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Hesselink Automotive, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het netto factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.8 Schade waarvoor Hesselink Automotive op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Hesselink Automotive, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
16.9 Opdrachtgever vrijwaart Hesselink Automotive ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
16.10 Opdrachtgever vrijwaart Hesselink Automotive voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Hesselink Automotive geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor Hesselink Automotive in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.
16.11 Hesselink Automotive aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade doordat door of vanwege Hesselink Automotive geleverde zaken worden gebruikt op een andere wijze dan tussen partijen is overeengekomen.
16.12 Hesselink Automotive is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Opdrachtgever aangeleverd en/of beschikbaar gesteld materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
Artikel 17: Overmacht
17.1 Hesselink Automotive is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hesselink Automotive geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hesselink Automotive niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, aardbevingen, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het bedrijf of bij de door Hesselink Automotive ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Hesselink Automotive niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
17.2 In geval van overmacht is Hesselink Automotive gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Hesselink Automotive gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
17.3 Indien Hesselink Automotive bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 18: Slotbepalingen
18.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst waar onderhavige Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.
18.2 Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst tussen Hesselink Automotive en Opdrachtgever zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.
18.3 Niettegenstaande artikel 18.2, heeft Hesselink Automotive het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.
Artikel 19: Toepasselijk recht en forumkeuze
19.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
19.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Almelo. Niettemin heeft Hesselink Automotive het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen.
Navigation

Quickview

Close

Categories